Arbeidsrecht is het geheel van rechtsregels dat geldt voor de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. In het Burgerlijk Wetboek ligt bijvoorbeeld vast wat een arbeidsovereenkomst is en waaraan zij moet voldoen. Onderwerpen als ontslag, doorbetaling van loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn van belang. Maar ook de Werkloosheidswet, de Ziektewet, de Wet WIA en de Wet CAO spelen een rol.
 

Gespecialiseerd in arbeidsrecht

Mr. Adriaan van Overbeek de Meyermr. Brigitte Siesling en mr. Fleur Havers zijn gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij geven u met een heldere en concrete analyse van uw situatie inzicht in mogelijke risico’s en te maken kosten. Wij proberen in eerste instantie om met bruikbare adviezen en juridische oplossingen een rechtszaak te voorkomen. Mocht het arbeidsconflict waarin u verwikkeld bent toch uitdraaien op een rechtszaak, dan voert advocatenkantoor Van Overbeek de Meyer de benodigde gerechtelijke procedures voor u.

Voorbeelden van onderwerpen die onder het arbeidsrecht vallen zijn:
 
Ontslagrecht:
 • procedure bij het UWV, de kantonrechter of hoger beroep (herstel arbeidsovereenkomst)
 • redelijke gronden voor opzegging
 • ontslag op staande voet/ op non-actiefstelling
 • transitievergoeding en/of billijke vergoeding
 • begeleiding en tenuitvoerlegging reorganisatie en collectief ontslag
 • concurrentiebeding
 • sociaal plan
 • overgang van onderneming
 
Opstellen en beoordelen van:
 • arbeidsovereenkomsten (bepaalde/onbepaalde tijd)
 • arbeidsvoorwaardenreglementen/personeelsreglementen
 • klachtenreglementen ongewenst gedrag
 • sociaal plan
 • managementovereenkomsten/overeenkomsten van opdracht
 
Concurrentiebeding, proeftijdbeding, opzegtermijnen, opzegverboden
 
CAO-recht
 
Conflicten over loon
 
Ziekte, re-integratie en alles wat daarmee samenhangt
 
Medezeggenschapsrecht (instellen, begeleiding en advisering OR)
 
Wanneer u extra informatie over deze onderwerpen wilt of behoefte heeft aan advies of bijstand, neemt u dan contact met ons op.